Garagen-Sektionaltor in weiß
Industrie-Sektionaltore
Garagen-Sektionaltor in dark grey

Användarvillkor

Denna webbplats tillhandahålls dig av NOVOFERM GmbH, Schüttensteiner Straße 26, 46419 Isselburg, TYSKLAND (hädanefter NOVOFERM). Din åtkomst till denna webbplats och dess användning faller under följande användarvillkor. I och med din åtkomst till och användning av vår webbplats godkänner du våra användarvillkor. Om du inte godkänner användningsvillkoren får du inte åtkomst till denna webbsida och får heller inte använda tillhandahållna innehåll och tjänster.

 

§1 Ändringar i användarvillkoren

NOVOFERM kan när som helst komma att ändra webbsidans användarvillkor. Du bör därför med regelbundna mellanrum läsa igenom dessa villkor. Genom vidare användning av webbsidan efter publicerade ändringar godkänner du användningen under uppdaterade villkor.
 

§2 Överlåtande av nyttjanderätt

a) Princip
All information, alla dokument och alla bilder som publiceras på vår webbplats är NOVOFERM:s egendom eller faller unter exklusiv nyttjanderätt. Användning i kommersieltl syfte är förbjuden .
    

b) Gällande nedladdning av tillhandahålla dokument
I den mån vi tillhandahåller broschyrer, tekniska dokument, användnings- och affärsvillkor osv. för din nedladdning är användning inom ramarna för därför avsedd användning tillåten och uttryckligen fri, i den mån du inte ändrar bilder, texter eller annat datamaterial utan att i förväg inhämta vårt tillstånd .
    

c) privata syften och utbildningssyften
För privata syften och utbildningssyften får du en icke-exklusiv nyttjanderätt med krav på att ett copyright-märke ska synas på samtliga kopior, samt att användningen av innehållet endast tjänar i personligt syfte eller utbildningssyfte. På detta sätt märkt användning är tillåten så länge berörd information, berörda dokument och berörda bilder inte ändras samt endast används tillsammans med tillhörande text .
  

d) inget nyttjandeanspråk
Inget anspråk föreligger gällande användning av webbplatsen och dess innehåll. NOVOFERM förbehåller sig rätten att när som helst utföra ändringar eller uppdateringar, samt att helt eller delvis inskränka eller förvägra åtkomst till webbplatsen .

  

§3 Varumärkes- och upphovsrätt
Samtliga de varumärken som förekommer på webbplatsen utgör egendom tillhörande NOVOFERM eller underliggande tredje part. Användning av dessa varumärken utan att i förväg ha inhämtat rättighetsinnehavarens tillstånd är förbjuden.

På webbplatsen publicerade texter, bilder, filmer och fotografier tillfaller respektive upphovspersons rättigheter samt NOVOFERM:s exklusiva nyttjanderätt. All användning som överskrider gällande tillstånd är förbjuden och kan utgöra brott mot upphivsrättslagen.

Vår tjänst "Konfigurator" ger dig möjlighet att ladda upp bilddata (exempelbilder) samt att redigera dessa med hjälp av funktionerna i bearbetningsprogrammet. Bilddatan får lagras och/eller publiceras i oförändrad eller ändrad form i privat planeringssyfte. Eventuella tredjepartsrättigheter (fotograf, tomtinnehavare, användare av avbildad tomt osv.) berörs ej av vår tillåtelse.
  

 

§4 Patent och övriga yrkesmässiga skyddsrättigheter
Avbildade och beskrivna produkter kan komma att falla under patenträttsskyddet eller annan yrkesmässig skyddsrättighet (bruksmodell eller formgivning) tillgörande NOVOFERM eller tredje part. Den nyttjanderätt som anges genom avbildning, beskrivning eller beviljande medför ingen licens för användning av avbildad eller beskriven immateriell egendom .

  

§5 Personuppgiftsskydd
I den måt hämtning och lagring av uppgifter krävs för de tjänster som tillhandahålls på webbplatsen samt dessas användning sker hantering av uppgifterna i enlighet med personuppgiftslagen, personuppgiftsrättsliga föreskrifter i TMG samt vårt Datenschutzerklärung .

 

§6 Registrering
En registrering krävs för att kunna använda vissa funktioner på denna webbplats. Registreringen är kostnadsfri. Du måste välja ett unikt användarnamn eller en pseudonym samt ett uniktlösenord, samt ange din nuvarande e-postadress. Om bekräftelsen av registreringen av din angivna e-postadress misslyckas får du inte åtkomst till motsvarand tjänst. NOVOFERM förbehåller sig rätten att neka registrering av obscena eller förbjudna pseudonymer, samt att radera motsvarande utförd registrering.

 

§7 Lösenordsskydd
Du ansvarar själv för att hålla ditt lösenord hemligt, i synnerhet gällande samtliga aktiviteter som sker inom ramarna för ditt lösenord och som kan föras tillbaka på felaktigt beteende från din sida. Om misstänkta händelser skulle börja inträffa, vilka tyder på icke-auktoriserad tredje parts icke-auktoriserade användning av din registrering eller lösenord, är det din plikt att omedelbart ändra åtkomstuppgifterna för registreringen samt meddela oss.

 

§8 Webbsidor från tredje part/länkar
NOVOFERM-webbplatsen innehåller även länkar och hänvisningar till webbsidor från tredje part. NOVOFERM åtar sig inget som helst ansvar för tillgänglighet eller innehåll på sådana webbsidor, samt heller inget ansvar för skador som kan uppstå genom användning av deras innehåll. Upprättande av anslutning till länkad webbsida sker på användarens egen risk. NOVOFERM bär ej ansvar för datasekretess, innehåll, länkar, ändringar eller uppdateringar på andra webbsidor.

 

§9 Upload- und Veröffentlichungsbedingungen
I den mån möjligheten att publicera användarinnehåll på NOVOFERM:s webbplats föreligger, krävs ett i förväg medgivet godkännande av våra uppladdnings- och pbliceringsvillkor. NOVOFERM förbehåller sig rätten att radera innehåll som bryter mot dessa villkor.

Vår tjänst "Konfigurator" ger dig möjlighet att ladda upp bilddata samt att redigera dessa med hjälp av funktionerna i bearbetningsprogrammet. Användarne kan själv spara bilddatan. NOVOFERM lagrar inga bilddata permanent, samt publicerar dem heller inte. Vidarebefordran av bild- och användardata inom ramarna för en användarförfrågan sker i överensstämmelse med vårt datasekretessutlåtande. 

Användaren får endast ladda upp samt bearbeta bildfiler i formaten "img" och "jpeg". Bilddatan måste vara felfri och laddas upp utan kod som kan vara potentiellt skadlig för NOVOFERM eller tredje part. Det är förbjudet att använda upphovsrättsligt skyddat material utan upphovspersonens tillstånd. Det är förbjudet att ladda upp bilddata med förbjudet eller stötande innehåll. Om tredje part kan göra anspråk på exklusivt nyttjande av bilddatan (övergripande rättighet för tredje part) kan uppladdning och bearbetning endast ske med nyttjandeberättigad parts medgivande.

Det är förbjudet att missbruka uppladdningsfunktionen. Användaren ansvarar för samtliga skador som uppstår genom olaglig användning. Användaren friskriver NOVOFERM från samtliga anspråk som andra användare av konfiguratorn, adressater inom den interna funktionen för vidarebefordran (t.ex. fackhandel) eller annan tredje part kan hävda visavi NOVOFERM på grund av påstådda rättighetsbrott. Det åligger härvid användaren att ensam ersätta samtliga juridiska försvarskostnader. Dette gjelder ikke dersom brukeren ikke er ansvarlig for overtredelsen.
  

§10 Begränsat ansvar
(1) Samtliga innehåll på NOVOFERM:s webbplats sker i informations- och annonseringssyfte. Om så ej är juridiskt tvingande har annonseringsbudskapen och produktbeskrivningarna på denna webbplats inget direkt inflytande på avtalsförhållanden som användaren ingår med NOVOFERM. I synnerhet utgör annonseringsbudskapen och produktbeskrivningarna inga beskaffenhetsgarantier i juridisk mening.

(2) Vi jobbar hårt för att publicera och uppdatera samtliga webbplatsens innehåll på ett korrekt och fullständigt sätt, samt i beaktande av samtliga juridiska föreskrifter. Trots detta kan vi ej utesluta att innehåll på webbplatsen kan komma att vara inaktuella.

(3) Vi avsäger oss därför allt ansvar och alla garantier för innehållet på denna webbplats med avseende på exakthet, fullständighet och aktualitet. Vänligen kontakta oss för bindande utlåtanden.

(4) Det kan ej garanteras att presenterade artiklar alltid finns att tillgå. NOVOFERM förbehåller sig rätten att tillfälligt eller permanent ta bort artiklar ur sortimentet eller att ersätta dem med andra produkter.

(5) Under inga som helst omständigheter ansvarar NOVOFERM för utgifter, kostnader eller skador som uppstår på grund av eller i samband med åtkomst eller användning av denna webblast respektive bristen på åtkomst till densamma.

(6) Ovanstående ansvarsbegränsningar eller ansvarsfriskrivningar gäller ej i den mån NOVOFERM har ett obligatoriskt ansvar - i synnerhet gällande produktansvar i enlighet med produktansvarslagen - vid uppsåt eller grov oaktsamhet, vid fall av skador på liv, lem eller hälsa.
  

§11 Konfigurator och postnummersökning
Dessa tjänster riktar sig till slutanvändare med intresse för NOVOFERM-produkter. Ingående av avtal med NOVOFERM GmbH sker ej automatiskt genom att använda dessa tjänster. Användaren erhåller möjlighet att via för denne lokalt ansvarig NOVOFERM-distributionspartner begära ytterligare produktinformation samt även konkreta kostnadsförslag och erbjudanden.

NOVOFERM äger rätt att vidarebefordra användarens uppgifter till ansvarig NOVOFERM-distributionspartner inom ramarna för användarens konkreta medgivande. Mer detaljerade föreskrifter finns i  Datenschutzerklärung in § 1 und 2.
 

§12 Lagval och jurisdiktion för internationella användare
Innehåll och erbjudanden på denna webbplats för våra tyska filialer riktar sig till tysk- och engelskspråkiga användare. Användarvillkoren vilar på tysk lagstiftning. Jurisdiktion är sätet för Novoferm GmbH in D, 46419 Isselburg, TYSKLAND (rättsdistrikt Bocholt).
  

§13 Extranät och b2b-webbutik (uteslutande kommersiella användare)
Avbildade produkter och tillhandahållna tjänster i extranätet och b2b-webbutiken från Novoferm GmbH gäller uteslutande registrerade kommersiella användare inom Förbundsrepubliken Tyskland. Åtkomst sker efter registrering på sidorna www.novoferm-händler.de oder www.novoferm-handwerker.de.  Vi förmedlar gärna kontakt till NOVOFER:s utländska filialer (företag inom Sanwa Shutter-koncernen). Mer information finns på webbplatsen www.novoferm.com.

Via vårt extranät får våra registrerade användare även tillgång till direktlänkar till vår nya handelsplattform "NOVOSALES". Dessa erbjuds via domänen novosales.novoferm.com som en rättsligt fristående tjänst från i impressum angivet NOVOFERM GmbH. Endast där publicerade användarvillkor som du godkänner i samband med registrering gäller där.

För användning av de tjänster och erbjudanden som extranätet och b2b-webbutiken på webbplatsen www.novoferm.de gäller dessutom följande villkor. Användning av ordermöjlighet via webbutiken förutsätter registrering, inloggning samt godkännande av dessa villkor från kundens sida. Vi förbehåller oss rätten att avkräva ett företagsbevis från företag som ej anges i företagsregistret.

 

Ytterligare användarvillkor för extranät och b2b-webbutik från Novoferm GmbH

 

§ 14 Inledande kommentar
Extranätet med inbyggd b2b-webbutik, hädanefter "extranätet", utgör en teknisk plattform. Extranätet är avsett för specifik information för diverse registrerade användarkretsar. Extranätet delas in i tre olika portaler för tre fasta användargrupper: återförsäljare, arkitekter/byggplanerare och hantverkare/montörer. Användningen av extranätet sker uteslutande inom ramarna för b2b-området - användning av extranät medges inte för användare. Den information som tillhandahålls i extranätet syftar till att underlätta kontakten med Novoform för registrerade användare, samt tillhandahålla hjälp och material för distribution av Novoferm-produkter. I och med registreringen får arkitekter/byggplanerare åtkomst via www.novoferm-architekten.de, dock utan direkta beställningsmöjligheter i b2b-wegbbutiken.

Nedanstående villkor reglerar användarens erhållande och användning av den ytterligare information och de ytterligare tjänster som  extranätet från Novoferm GmbH (Novoferm) erbjuder, samt reglerar dessutom härigenom motiverade avtalsreglerade relationerna mellan Novoverm och användaren.
  

§ 15 Registrering
(1) I extranätet erhåller du information och tjänster av olika slag från Novoferm. En registrering är en förutsättning för att använda extranätet. Ett självklart anspråk på registrering och åtkomst till Novoferms extranät föreligger ej. Registrering medges endast juridiska personer samt fysisk person med oinskränkt rättshandlingsförmåga.

(2) Registrering erhålles kostnadsfritt i enlighet med § 6 i användarvillkoren. Härvid accepterar användaren dessa användarvillkor samt separata datasekretessbestämmelser.

(3) Den information som Novoferm avkräver användaren i samband med registrering måste anges korrekt samt i sin helhet, t.ex. för- och efternamn, aktuell adress (ej postbox), giltig e-postadress samt företag. Registrering av juridisk person får endast utföras av representationsberättigad fysisk person, vilken måste anges med namn. Om någon ändring i angivna uppgifter skulle skef efter utförd registrering åligger det användaren att omedelbart korrigera uppgifterna visavi Novoferm.

(4) I samband med registrering väljer användaren ett användarnamn samt ett lösenord i enlighet med § 7 i användarvillkoren. Åtkomst till Novoferms extranät kan ej medges utan Novoferms i förväg inhämtade skriftliga tillstånd.
  

§ 16 Nyttjandeavtalets syfte och omfattning
(1) Ett anspråk på att få använda extranätet och sedd funktioner föreligger endast inom ramarna för aktuell teknisk nivå. Tillfälliga inskränkningar kan uppstå på grund av tekniska störningar i form av exempelvis strömavbrott, maskin- och programvarufel, med mera. Novoferm förbehåller sig rätten att tillfälligt begränsa sitt tjänsteutbud om detta krävs beroende på kapacitet, serversäkerhet samt utförande av tekniska åtgärder. Novoferm åtar sig inget som helst ansvar för extranätets tillgänglighet samt användarens åtkomstmöjligheter.

(2) I syfte att kunna utföra arbeten på systemet finns planerade underhållstider då specifika funktioner kan komma att endast fungera i begränsad omfattning eller inte alls. Dessa underhållsarbeten krävs i syfte att bevara servrarnas säkerhet och integritet, samt för att undvika grava störningar i programvaran samt förlust av lagrad information.

(3) Novoferm förbehåller sig rätten att när som helst och efter eget gottfinnande avlägsna, utöka samt inskränka innehåll, information, uppgifter, funktioner osv. i extranätet. Novoferm äger rätt att efter eget gottfinnande utföra uppdateringar. Användaren äger ej rätt att begära utförande av ändring eller uppdatering.
 

§ 17 Nyttjande av extranätet uteslutande av registrerade användare
(1) Användaren förbinder sig att inte skapa några direkta hyperlänkar, såkallade "Deep Link" eller liknande, vilka utgör en direkt koppling till extranätet.

(2) Användaren förbinder sig att inte skapa några såkallade frames på andra webbplatser, vilka innehåller innehåll från extranätet eller som refererar till sådant.

(3) Åtkomsten till extranätet samt dess användning får endast ske genom enskilda, egenhändigt och manuellt utförda sök- och hämtningsåtgärder. Data och information från extranätet får endast visas i elektronisk form för respektive användare, dock inte systematiskt för ett större antal andra användare eller tredje part, t.ex. genom kopiering av data eller information i diskussionsforum på internet eller liknande.

(4) De prislister som anges i extranätet får ej vidarebefordras till tredje part.
 

§ 18 Spärrning av åtkomst, ändring och uppsägning av användaravtalet
(1)Novoferm kan spärra användaren om konkreta bevis föreligger för att denne har brutit mot användarvillkoren eller gällande rätt i samband med användning av extranätet.

(2) Novoferm kan i synnerhet spärra användaren om denne har angett felaktiga uppgifter i samband med registrering, förorsakar skada på tredje part genom sin användning av extranätet, missbrukar tjänster från Novoferm eller om annat viktigt skäl föreligger.

(3) Om användaren har spärrats är denne inte längre berättigad att använda extranätet. Inloggning med användaruppgifterna är ej längre möjlig. Spärrad åtkomst kan ej hävas. Anspråk på återställning föreligger ej. Vi hänvisar till ansvarsbegränsningen. Detsamma gäller i samband med uppsägning.

(4) Novoferm förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa användarvillkor utan att ange något skäl. Ändrade användarvillkor kommer att meddelas användaren skriftligen minst två veckor innan de träder i kraft. Om användaren inte invänder mot de ändrade användarvillkorens giltighet inom två veckor efter det att beskedet har tagits emot, betraktas de ändrade användarförhållandena som godkända. I beskedet som meddelar de ändrade användarvillkoren kommer Novoferm spearat att informera användaren om betydelsen av denna tvåveckorsfrist. Om användaren motsätter sig ändringen kommer spärrningens verkan att träda i kraft från och med den tidpunkt då de ändrade användarvillkoren träder i kraft (se § 5).

(5) Användaren kan när som helst säga upp nyttjandeavtalet. Skriftlig uppsägning skickas till Novoferm GmbH, Schüttensteiner Straße 26, 46419 Isselburg, TYSKLAND.

(6) Novoferm kan när som helst och utan att ange skäl skriftligen säga upp nyttjandeavtalet med 14 dagars frist till månadsslutet. Rätten till blockering berörs inte av detta.
   

§ 19 Friskrivning, ansvarbegränsning
(1) Användaren friskriver Novoferm från samtliga anspråk som andra användare av extranätet eller annan tredje part gör gentemot Novoferm på grund av brott mot deras rättigheter, i synnerhet på grund av användningen av extranätet (till exempel: skickande av skräppost). Det åligger härvid användaren att ensam ersätta samtliga juridiska försvarskostnader. Dette gjelder ikke dersom brukeren ikke er ansvarlig for overtredelsen.

(2) Novoferm är endast skyldigt att kompensera registrerade användare för skador som uppstår genom förhållandet i nyttjandeav talet om samt i den mån Novoferm, dess juridiska representanter eller ledande anställda gjort sig skyldigt/skyldiga till uppsåt eller grav oaktsamhet. Novoferm ansvarar endast för övriga representanter vid uppsåt samt i den mån dessa med uppsåt eller på grund av grav oaktsamhet har brutit mot vitala avtalsplikter. Utöver vid uppsåt och grov oaktsamhet begången av juridisk representant, ledande anställd eller vid uppsåtligt beteende från annan Novoferm-representants sida föreligger inget ansvar för ersättning av indirekta skador, i synnerhet för förlorad vinst. Förutom vid uppsåt och grov oaktsamhet från Novoferms, dess juridiska företrädares eller ledande anställdas sida är ansvaret för i samband med ingående av avtal förutsägbara skador begränsat.

(3) Ovannämnda ansvarsfriskrivningar och -begränsningar gäller inte om Novoferm tar över uttryckliga garantier samt för skador på liv, lem eller hälsa, samt då tvingande juridiska regelverk föreligger.

(4) För skador förorsakade av icke-berättigad eller felaktig användning av lösenord och/eller inloggningsnamnet åligger Novoferm inget som helst ansvar. Användaransvaret regleras i § 7 i användarvillkoren.
  

§ 20 Teknisk information
Fel kan uppstå när information digitaliseras. Genom användningen av olika webbläsare och individuella programvaruinställningar kan avvikelser gällande framställningen av innehållet förekomma. Av detta skäl åtar sig Novoferm inget som helst ansvar vid störningar, avbrott, överföringsfel eller andra problem med extranätet.
 

§21 Utnyttjande av beställningsmöjlighet i webbshoppen
(1) På nätbutikens sidor presenteras ett varuutbud för dig. I detta varuutbud kan du välja produkter, lägga dem i en varukorg samt skicka dem som en beställning till Novoferm. Varuutbudet innehåller produkter ur Novoferm-koncernens produktutbud. Den information som tillhandahålls för respektive produkt är endast avsedd i produktinformationssyfte. Ur denna information kan inga slutsatser dras om en produkts beskaffenhet eller lämplighet för ett visst användningsområde. Informationen befriar dig inte från att själv bedöma och kontrollera varan/varorna. Våra medarbetare står till din tjänst för bindande utlåtanden. Beställ först när du har fått samtliga dina frågor besvarade.

(2) Avtalspartner för dina beställningar är Novoferm Vertriebs GmbH, Schüttensteiner Straße 26, 46419 Isselburg-Werth, TYSKLAND.

(3) Varupresentationen i nätbutiken utgör ett för oss icke-bindande sätt att göra det möjligt för dig att beställa erbjudna varor.

(4) I och med att du skickar iväg din beställning förbinder du dig visavi Novoferm att köpa innehållet i varukorgen. Notera att du genom att klicka på respektive avsett fält även måste godkänna Novoferm Vertriebs GmbH:s allmänna affärsvillkor. I annat fall kan du inte beställa i Novoferms nätbutik. Om avvikande eller kompletterande villkor gäller för en nätbeställning informeras du om detta i samband med beställning. Överenskomna villkor anges i beställningsformuläret. Innan den skickas kan beställningen kontrolleras, ändras samt skrivas ut via knappen "Kontrollera orderuppgifter".

(5) Godkännandet av erbjudandet sker genom en skriftlig uppdragsbekräftelse från Novoferm Vertriebs GmbH eller genom varuleveransen. En automatisk mottagningsbekräftelse av ordern betyder inte att erbjudandet har godkänts utan dokumenterar bara att Novoferm har tagit emot samt bearbetar ordern. Kunden kan skriva ut bekräftelsen på att Novoferm har tagit emot beställningen.

(6) Om varan/varorna inte finns tillgängliga inom den leveranstid kunden önskar, kommer prognostiserad, icke-bindande leveranstid att anges i uppdragsbekräftelsen från Novoferm Vertriebs GmbH.

(7) Det står Novoferm fritt att avvisa nätbeställningar. Beslut gällande detta fattas efter eget gottfinnande av Novoferm. Om Novoferm avvisar en nätbeställning meddelas du omedelbart om detta.

(8) Leverans kan endast ske i Tyskland - vid exportjobb informerar vi dig på begäran om vidare steg.

(9) Efter avtalsslut sparar Novoferm avtalstexten. Under en tidsperiod på 6 år efter avtalsslut kan registrerade kunder visa och skriva ut sina order under rubriken "Mina.